Przeskocz do treści

Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA WOLONTARIUSZY HOSPICYJNYCH „LUDZKI GEST” IM. JANA PAWŁA II

ROZDZIAŁ I


POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie Wspólnota Wolontariuszy Hospicyjnych „Ludzki Gest” im. Jana Pawła II, zwana dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, zgodnie z przepisami prawa.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20, poz. 104 z 1989r. z późniejszymi zmianami) , a także ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
oraz niniejszego statutu i uzyskuje osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia postanowienia sądu o zarejestrowaniu.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Oborniki.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 5

Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci okrągłej z logo i pieczęci podłużnej z nazwą i adresem na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 7

 Celem Stowarzyszenia jest:

 1. rozwijanie i popieranie inicjatyw, postaw i działań wspierających opiekę hospicyjną nad chorymi w przebiegu chorób nowotworowych oraz innych chorób przewlekłych.

 2. wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

 3. sprawowanie opieki nad osobami chorymi w fazie terminalnej choroby nowotworowej,

 4. wykonywanie prostych zabiegów pielęgnacyjnych na chorym,

 5. wspomaganie rodziny chorego w sprawowaniu opieki nad podopiecznym,

 6. wspieranie rodzin sprawujących opiekę nad osobami z niepełnosprawnością, lub przewlekle chorymi,

 7. przeciwdziałanie patologii i wykluczeniu społecznemu,

 8. roztoczenie opieki nad dziećmi osieroconymi,

 9. organizowanie wsparcia dla rodzin w żałobie,

 10. udzielanie wsparcia duchowego oraz pomocy w rozwiązywaniu innych problemów związanych z chorobą lub niepełnosprawnością,

§ 8

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. działalność wspierającą funkcjonowanie opieki hospicyjnej, realizowaną głównie poprzez pomoc Wolontariuszy Stowarzyszenia organizowaną głównie w środowisku domowym chorego.

 2. systematyczny nabór i szkolenie Wolontariuszy.

 3. pomoc materialną i rzeczową udzielaną chorym podopiecznym Stowarzyszenia w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej.

 4. podejmowanie oraz wspieranie różnych form pracy szkoleniowej i edukacyjnej wśród służb medycznych oraz pozamedycznych – w szczególności wśród Wolontariuszy oraz członków Stowarzyszenia zajmujących się opieką hospicyjną w strukturach Stowarzyszenia.

 5. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia i Wolontariuszy.

 6. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w wyżej wymienionych dziedzinach.

 7. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,

 8. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia i Wolontariuszy poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

 9. pomoc społeczną i edukacyjną chorym i członkom ich rodzin.

 10. ochrona i promocja zdrowia,

 11. propagowanie idei i metod opieki hospicyjnej,

 12. kultywowanie i propagowanie chrześcijańskich wartości etycznych i moralnych oraz kierowanie się nimi w działalności statutowej,

 13. wypożyczanie sprzętu medycznego,

 14. działalność wydawniczą, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych, informacyjnych i literatury naukowej z dziedziny opieki paliatywnej,

 15. organizowanie zbiórek pieniężnych na cele statutowe Stowarzyszenia,

 16. pozyskiwanie funduszy publicznych,

 17. promocję i organizację wolontariatu,

 18. wypoczynek dzieci i młodzieży,

 19. działanie na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

 20. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

 21. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

 22. działalność wspierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

 23. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

 24. organizowanie koncertów, wystaw i innych form upowszechniania kultury i sztuki celem propagowania idei hospicyjnej, oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

 25. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami,

 26. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

 27. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 28. działalność lecznicza oraz, organizowanie zespołów opieki hospicyjnej.

2.Realizacja statutowych celów Stowarzyszenia odbywa się poprzez następujące rodzaje działalności pożytku publicznego o charakterze nieodpłatnym:

 1. kod PKD 58.11.Z - Wydawanie książek.

 2. kod PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza. a. wydawanie materiałów reklamowych, fotografii, kartek z życzeniami, pozostałych wyrobów drukarskich

 3. kod PKD 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów

 4. kod PKD 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

 5. kod PKD 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji

 6. kod PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 7. kod PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację o charakterze nieodpłatnym

 8. kod PKD 88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

 9. kod PKD 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

 10. kod PKD 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

 11. kod PKD 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

 12. kod PKD 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem

 13. kod PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

 14. kod PKD 77.29.Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

 15. kod PKD 85.59.A - Nauka języków obcych

 16. kod PKD 86.21.Z - Praktyka lekarska ogólna

 17. kod PKD 86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna

 18. kod PKD 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna

 19. kod PKD 86.90.C - Praktyka pielęgniarek i położnych

 20. kod PKD 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 21. kod PKD 88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi

3. Realizacja statutowych celów Stowarzyszenia odbywa się poprzez następujący rodzaj działalności pożytku publicznego o charakterze odpłatnym:

  1. kod PKD 58.11.Z – Wydawanie książek

  2. kod PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza

  3. kod PKD 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów

  4. kod PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

  5. kod PKD 85.52.Z – Pozaszkolna forma edukacji

  6. kod PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  7. kod PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację

  8. kod PKD 88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  9. kod PKD 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

  10. kod PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

  11. kod PKD 77.29.Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

  12. kod PKD 85.59.A - Nauka języków obcych

  13. kod PKD 86.21.Z – Praktyka lekarska ogólna

  14. kod PKD 86.22.Z – Praktyka lekarska specjalistyczna

  15. kod PKD 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna

  16. kod PKD 86.90.C – Praktyka pielęgniarek i położnych

  17. kod PKD 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

18. kod PKD 88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:


1.Członków zwyczajnych 2.Członków wspierających
3.Członków honorowych

§ 10

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy lub obcokrajowcy, którzy ukończyli 16 rok życia, którzy utożsamiają się z zasadami i programem stowarzyszenia, przedstawili opinie (rekomendacje) co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.

2. Decyzję o nadaniu statusu członka zwyczajnego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały. Członkami zwyczajnymi są także założyciele Stowarzyszenia.

§ 11

Członkowi zwyczajnemu przysługuje:
1.Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia
2.Prawo bezpłatnego korzystania z oferty działalności Stowarzyszenia.
3.Prawo zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia
4.Prawo zaznajomienia z oświadczeniami i decyzjami władz Stowarzyszenia
5.Prawo noszenia odznaki organizacyjnej i posiadania legitymacji
6.Prawo do zaskarżania do Walnego Zgromadzenia uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

§ 12

Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1.Aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia
2.Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
3.Dbania o dobre imię Stowarzyszenia
4.Regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 13

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 1. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie.
 3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

 4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 11 ust. 2 - 6.

§ 14

Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały podjętej przez Zarząd.
Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna., która w sposób szczególny zasłużyła się w realizacji celów Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacenia składek członkowskich i nie przysługuje im prawo wyboru władz Stowarzyszenia. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczyć we wszystkich podejmowanych przez Stowarzyszenie działaniach organizowanych imprezach integracyjnych oraz, szkoleniach.

§ 15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1.Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi
2.Śmierci członka
3.Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych
4.Pozbawienia członkostwa honorowego, w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia.
5.Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia podając przyczyny oraz informując o przysługującym mu prawie wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty doręczenia stosowanej uchwały.

ROZDZIAŁ IV


STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:
1.Walne Zgromadzenie
2.Zarząd
3.Komisja Rewizyjna 4.Sąd Koleżeński

WALNE ZGROMADZENIE

§ 17

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
W Walnym Zgromadzeniu biorą udział: z głosem stanowiącym-członkowie zwyczajni,
jako wolni słuchacze członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków listem poleconym wysłanym, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub telefonicznie, na 7 dni przed planowanym zebraniem.
Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w I terminie, a w II terminie (30min. później) niezależnie od liczby obecnych. Uchwały zapadają większością głosów, a w wypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Walnego Zgromadzenia prowadzącego obrady.

§ 18

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się raz w roku.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
1.Z własnej inicjatywy
2.Na żądanie Komisji Rewizyjnej
3.Na umotywowane żądanie, co najmniej 10 członków zwyczajnych Walne Zgromadzenie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:
1.Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia
2.Uchwalenie zmian statutu
3.Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia
4.Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
5.Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz ulg i zwolnień od tych składek.
6.Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze
7.Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich i od uchwał Zarządu
8.Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji
9.Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przekazanie jego majątku
10.Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady

ZARZĄD

§ 20

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia.
Wyboru Zarządu Stowarzyszenia dokonuje Walne Zgromadzenie przy udziale, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia w I terminie, a w II terminie (30 min. później) niezależnie od liczby obecnych. Wybór dokonywany jest w głosowaniu tajnym. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

Członkami Zarządu mogą być osoby, które nie są skazane prawomocnym wyrokiem.


2. Zarząd składa się z: a. Prezesa b. Wiceprezesa c. Skarbnika
d. Sekretarza

3. Prezes:
a. Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz
b. Kieruje pracami Zarządu
c. Przygotowuje projekty porządku obrad Walnego Zgromadzenia
d. Koordynuje pracę członków i wolontariuszy Stowarzyszenia
e. Osobiście wręcza nagrody przyznawane przez Stowarzyszenie

4. Zasady działania Zarządu ustala regulamin ustalony przez Zarząd.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
6. W posiedzeniu Zarządu musi uczestniczyć przynajmniej 2 jego członków, w tym Prezes lub upoważniony przez niego zastępca.
7. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa, a podczas jego nieobecności uprawnionego przez niego zastępcy.

§ 21

Do zakresu działania Zarządu należy:
1. Realizowanie celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków
2. Określanie szczegółowych kierunków działania
3. Ustalanie preliminarzy działania
4. Ustalenie wzoru deklaracji członkowskich
5. Ustalenie wzoru odznaki i legitymacji członkowskiej
6. Sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia
7. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie
8. Powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich działań
9. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia
10. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie)
11. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej
12. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia
13. Wnioskowanie o nadanie nagród Stowarzyszenia ludziom działającym na rzecz ruchu hospicyjnego.
14. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu
15. Wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidziane niniejszym statutem.

§ 22

 1. Do wydawania oświadczeń woli i rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania, którego wartość nie przekracza 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych umocowany jest jednoosobowo każdy członek Zarządu, w innym przypadku wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

 2. Zarząd może w formie uchwały upoważnić inne osoby do podpisywania poszczególnych dokumentów, zawierania umów oraz do zaciągania w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań lub rozporządzania prawem w sposób odmienny, niż w p. 1 niniejszego paragrafu (pełnomocnictwo szczególne), w szczególności do reprezentowania Stowarzyszenia w celu realizacji konkretnych projektów, w tym do dysponowania funduszami w ramach budżetu konkretnego projektu lub innego zadania zleconego Stowarzyszeniu.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 23

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
Wyboru dokonuje Walne Zgromadzenie w trybie tajnym, przy udziale, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia w I terminie, a w II terminie (30 min. później) niezależnie od liczby obecnych. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5lat.
Członami Komisji Rewizyjnej mogą być osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem.

2. Komisja Rewizyjna składa się z:
a. Przewodniczącego
b. Zastępcy Przewodniczącego
c. Sekretarza

§ 24

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu
4. Składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
5. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu

§ 25

Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenie przynajmniej raz w roku, które zwołuje przewodniczący.
Do ważności obrad, oraz podejmowanych uchwał wymagana jest obecność wszystkich członków komisji. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

§ 26

Sąd Koleżeński składa się z:

 1. Przewodniczącego

 2. Członka

 3. Członka

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy :

 1. Rozpatrywanie kwestii spornych dotyczących przestrzegania przez członków statutu i zasad etycznych.

Sąd Koleżeński podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

§ 27

W razie konieczności uzupełnienia składu Zarządu , Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego w trakcie kadencji dokonuje tego Walne Zgromadzenie Członków zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wyborze członków w/w organów.

§ 28

W Stowarzyszeniu nie można łączyć funkcji władz z organem nadzoru oraz członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą być spokrewnieni ze sobą.

ROZDZIAŁ V


MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 29

Działalność Stowarzyszenia finansowana jest:
1. Ze środków pieniężnych uzyskiwanych tytułem składek członkowskich
2. Z przeprowadzanych akcji charytatywnych (koncerty, festyny, imprezy artystyczno - sportowe, itp.)
3. Z dotacji
4. Z darowizn, zapisów i spadków

Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane w kasie lub na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, przekazane do kasy lub na to konto.
Cały dochód Stowarzyszenia ( nadwyżki przychodu nad kosztami) przeznaczony jest na działalność statutową.

§ 30

Stowarzyszeniu zabrania się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


ROZDZIAŁ VI


ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 31

Uchwalenie zmian statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w I terminie, a w II terminie (30 min. później) niezależnie od liczby obecnych.
Uchwalenie zmian statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zgromadzenia wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).